آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه “نوبت دوم” سما 99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران “سما” “نوبت دوم” ( سهامی خاص ) شماره ثبت 118320 به استحضار سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ  1399/11/14 به علت عدم حصول نصاب قانونی رسمیت نیافت.لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور…