آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه “نوبت دوم” سما 99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران “سما”
“نوبت دوم”
( سهامی خاص ) شماره ثبت 118320
به استحضار سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ  1399/11/14 به علت عدم حصول نصاب قانونی رسمیت نیافت.لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 15 روز پنج شنبه 1399/11/30 در محل زیر تشکیل می­گردد. از سهامداران محترم دعوت می­شود که اصالتاً و یا وکالتاً در […]

Read more...
?>