آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران “سما”

نوبت دوم”

( سهامی خاص ) شماره ثبت 118320

به استحضار سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ  14/11/1399 به علت عدم حصول نصاب قانونی رسمیت نیافت.لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 15 روز پنج شنبه 30/11/1399 در محل زیر تشکیل می­گردد. از سهامداران محترم دعوت می­شود که اصالتاً و یا وکالتاً در مجمع مذکور حضور یافته و اعمال رأی نمایند. ضمناً برگ ورود به جلسه از یک ساعت قبل از تشکیل جلسه در محل مجمع توزیع می گردد.

نشانی محل جلسه : خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت ، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، خیابان مهرشاد، پلاک 5، طبقه سوم ، واحد یک.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31.
  • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان.
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .
  • سایر موارد

هیات مدیره

?>