موضوع:

مدیریت بر عملیات سو له ها و ساختمان ها در تمام مراحل از ابتدا تا بهره برداری مطابق مشخصات فنی و نقشه و سایر اسناد قرارداد با حدود زیر بنای 14300 متر مربع.

 کارفرما:

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به شماره ثبت 218338 به نمایندگی رئیس هیئت مدیره آقای علی گلستانه و مدیر عامل آقای محمد دیدری خمسه.