آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه “نوبت دوم” سما 98

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه “نوبت دوم”
شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران “سما“
( سهامی خاص ) شماره ثبت 118320
به استحضار سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/10/11به علت عدم حصول نصاب قانونی رسمیت نیافت. لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 1398/10/25در محل زیر تشکیل می گردد. از سهامداران محترم دعوت می شود که اصالتاً و یا وکالتاً در مجمع مذکور حضور یافته و اعمال رای نمایند. ضمناً […]

Read more...