دانلود مقالات

 • اطلاعات عمومی نشاء ویرایش بهمن: دانلود
 • بهمن 92 تخمین قیمت تمام شده نشاء تولید شده در گلخانه حرفه ای تولید نشاء در سطح 1 هکتار91: دانلود
 • پنبه نشایی : دانلود
 • تحلیل و برسی  نقش مکانیزاسیون در بخش تولید گوجه فرنگی توسط صاحبان صنایع تبدیلی : دانلود
 • تخمین قیمت تمام شده نشاء تولید شده در گلخانه حرفه ای تولید نشاء در سطح 1 هکتار.3 (Autosaved) : دانلود
 • تخمین هزینه های احداث نرسری :  دانلود
 • نشا سازی و نشاکاری مکانیزه در محصولات صیفی  1392 : دانلود
 • اطلاعات عمومی نشاء: دانلود
 • بهمن 92 تخمین قیمت تمام شده نشاء تولید شده در گلخانه حرفه ای تولید نشاء در سطح 1 هکتار: دانلود
 • تخمين هزينه هاي واحد تولید نشا: دانلود
 • طرح مقایسه فرایند برداشت سبزیجات برگی به دو روش سنتی و مکانیزه: دانلود
 • گزارش کشت ذرت به صورت نشاء برای اولین بار در ایران: دانلود
 • نقش کشت ذرت به روش نشایی در سیاست گذاری استراتژی ها وزارت خانه: دانلود
?>