آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سما

( سهامی خاص ) شماره ثبت 118320 ( نوبت دوم )

 

به استحضار سهامداران محترم می رساند  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/10/10 به علت عدم حصول حد نصاب قانونی

رسمیت نیافت ، لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  1393/10/28 در  محل  مجموعه

فرهنگی_ ورزشی بانک مسکن واقع در خیابان شهید لواسانی ( فرمانیه ) ، جنب سفارت ایتالیا ، پلاک 68 تشکیل خواهد شد .ازسهامداران

محترم دعوت می شود که اصالتاً و یا وکالتاً در مجمع مذکور حضور یافته و اعمال رای نمایند. ضمناً برگ ورود به جلسه از یک ساعت  قبل  از

تشکیل جلسه در محل مجمع توزیع می گردد.

 

دستور جلسه :

 

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/6/31.

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان.

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .

5- سایر موارد